OTVORENA SAVJETOVANJA

Javna rasprava o prijedlogu 3. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Satnica Đakovačka

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13 i 65/17) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-01/18-01/27, URBROJ: 2121/06-01/18-1, od 11. svibnja 2018. godine, Općinski načelnik objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) …

Javna rasprava o prijedlogu 3. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Satnica ĐakovačkaRead More »

Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 2018.-2023. godine

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine broi 25/13. i 85/15.), Općina Satnica Đakovačka dana 9. veljače 2018. godine objavljuje Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – javnu raspravu na predloženi Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 2018. -2023. godine. Savjetovanje traje od 9. veljače 2018. godine zaključno s danom …

Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 2018.-2023. godineRead More »