Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel Općine Satnica Đakovačka obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe općinskog vijeća, načelnika i njihovih radnih tijela, poslove iz samoupravnog djelokruga Općine određene zakonom i drugim propisima, posebice iz područja društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih djelatnosti od važnosti za razvitak Općine, poslove iz područja financija, računovodstva, stručno administrativne, savjetodavne i tehničke poslove bitne za rad općinskih tijela, te poslove državne uprave koji su prenijeti na Općinu Satnica Đakovačka.

Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove iz upravnih područja;

  • komunalno stambenih djelatnosti,
  • zaštite okoliša te gospodarenja otpadom,
  • prometa i veza,
  • imovinsko pravnih odnosa,
  • upravljanja nekretninama na području općine,
  • kao i druge poslove koji su zakonom, drugim propisima i općim aktima stavljeni u nadležnost općine kao jedinice lokalne samouprave.

Nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela obavlja Općinski načelnik.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Božana Kovačić, mag. iur.
e-mail: bozana.rogalo@satnica-djakovacka.hr

Stručni savjetnik za računovodstvo i financije

Ivan Žulj, dipl. oec.

Administrativni referent

Blaženka Valjetić

Radno vrijeme

ponedjeljak – petak 07:00 – 15:00 sati

Kontakt

Telefon: 031 852-019
Fax: 031/ 852-156
E-mail: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr