BAGATELNA JAVNA NABAVA

Na temelju članka18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11.,83/13.,143/13.) i članka 31.stavak Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:1/09. i 1/13.) načelnik Općine Satnica Đakovačka donosi

PRAVILNIK

o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti do 200.000,00 kuna za robu i usluge i 500.000,00 kuna za radove

Članak 1.

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave i dobrog gospodarenja javnim sredstvima, ovim se internim aktom uređuje postupak koji prethodi ugovornom odnosu za nabavu robe i javne usluge procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn i 500.000,00 kuna za javne radove (u daljnjem tekstu: nabava bagatelne vrijednosti) za koje sukladno članku 18.stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine br:90/11.,83/13. i 143/13.) u daljnjem tekstu:Zakon, ne postoji obveza provedbe postupka javne nabave.

Postupak provedbe nabave bagatelne vrijednosti provodi povjerenstvo kao ovlašteni predstavnik Općine Satnica Đakovačka, a koje određuje svojom Odlukom načelnik Općine Satnica Đakovačka kao zakonski predstavnik.

Članak 2.

Kod nabave roba i usluga u vrijednosti od 20.000,00 kn do 200.000,00 kn bez PDV-a, te radova u vrijednosti do 500.000,00 kn bez PDV-a povjerenstvo kao ovlašteni predstavnik dužno je :

  • na dokaziv način (faxom,elektronskom poštom i dr.) zatražiti najmanje 3 (tri) ponude,
  • usporediti pristigle ponude po kriteriju najniže cijene
  • sačiniti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda potpisan od ovlaštenih predstavnika
  • odluku o odabiru dostaviti na potpis zakonskom predstavniku

Članak 3.

Za nabavu robe, radove i usluge u vrijednosti do 20.000,00 kuna (bez PDV-a), Općina Satnica Đakovačka iste nabavlja putem narudžbenice ili drugog odgovarajućeg dokumenta.

Narudžbenica mora sadržavati najmanje slijedeće podatke:

  • ime i prezime, odnosno tvrtka i sjedište osobe s kojom će se zasnovati obveznopravni odnos
  • vrsta robe,radova ili usluge za izvršenje kojih nastaje obveznopravni odnos
  • vrijednost robe,radova ili usluga za izvršenje kojih nastaje obveznopravni odnos
  • pozicija Proračuna na kojoj su osigurana sredstva
  • evidencijski broj nabave

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti na oglasnoj ploči Općine Satnica Đakovačka .

 

Klasa:300-01/14-01/01

Urbroj:2121/06-01/14-1

Satnica Đakovačka, 15.02.2014.

N A Č E L N I K

                                                                                                             Željko Šimić, v.r.

 

DOKUMENT MOŽETE PREUZETI OVDJE