Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim subjektima u postupku pripreme javne nabave (OMV/1/2018)

Sukladno članku 798. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 12/2016) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 101/2017), naručitelj Općina Satnica Đakovačka, OIB: 92899641323, Ante Starčevića 28, Satnica Đakovačka, za predmet nabave “Izgradnja nerazvrstane ceste u k.o. Satnica Đakovačka”, Evidencijski broj nabave OMV/1/2018, …

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim subjektima u postupku pripreme javne nabave (OMV/1/2018)Read More »

Javna rasprava o prijedlogu 3. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Satnica Đakovačka

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13 i 65/17) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-01/18-01/27, URBROJ: 2121/06-01/18-1, od 11. svibnja 2018. godine, Općinski načelnik objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) …

Javna rasprava o prijedlogu 3. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Satnica ĐakovačkaRead More »

Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 2018.-2023. godine

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine broi 25/13. i 85/15.), Općina Satnica Đakovačka dana 9. veljače 2018. godine objavljuje Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – javnu raspravu na predloženi Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 2018. -2023. godine. Savjetovanje traje od 9. veljače 2018. godine zaključno s danom …

Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 2018.-2023. godineRead More »