Strateški, razvojni i planski dokumenti

Strateški razvojni program 2015 – 2020. godine

Strateški razvojni program Općine Satnica Đakovačka

 

Pravilnici i planiranje

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Satnica Đakovačka u 2017. g.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 2017. g.

 

Civilna zaštita

Procjena ugroženosti od požara 2014

Plan zaštite i spašavanja Općine Satnica Đakovačka 2016

Procjena rizika od velikih nesreća 2017 Općina Satnica Đakovačka