Izmjene i dopune plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2015.godinu

Na temelju   93. Zakona o službenicima i namještenicima   u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (Narodne Novine broj :86/08. i 61/11.) i temeljem članka 41. Statuta Općine Satnice Đakovačka   (Službeni glasnik   broj: l/09.   i 1/13.) načelnik Općine Satnica Đakovačke donosi slijedeći

IZMJENE I DOPUNE PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAV ANJE BEZ ZASNIV ANJA RADNOG ODNOSA U 2015. GODINI

 Članak 1.

 Na stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine

Satnica Đakovačka u 2015. godini planira se prijam četiri (4) osobe.

Članak2.

 Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, broj osoba koje planira primiti, potreban stupanj obrazovanja, struka koju moraju ispunjavati polaznici stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, utvrđeni su u Tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

Članak3.

 Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Plan prijma provoditi će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

Članak a,

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, i ima se objaviti na web stranici Satnica

Đakovačka.

Klasa: 100-04/ 15-01/02

Urbroj: 2121/06-01/15-1

Satnica Đakovačka, 01.06.2015.

TABLICA PLANA PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U 2015.godini