POSTUPCI STAMBENOG ZBRINJAVANJA

28/01/2015

Novosti

Pravni temelj: Zakon o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13 , 76/14 i 147/14 ), Zakon o statusu prognanika i izbjeglica (NN 96/93, 39/95, 29/99, 128/99 i 51A/13).

U okviru Službe za imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, rješava se o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika, o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika, te područja posebne državne skrbi.

Člankom 7. Zakona o područjima posebne državne skrbi (u daljnjem tekstu Zakon o PPDS) propisano je da će Republika Hrvatska poticati povratak i ostanak stanovništva koje je prebivalo na područjima posebne državne skrbi prije Domovinskog rata, te naseljavanje državljana Republike Hrvatske svih zanimanja, osobito onih koji mogu obavljanjem djelatnosti pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju područja posebne državne skrbi.

Povratak i ostanak, te naseljavanje stanovništva na područjima posebne državne skrbi poticat će se i stambenim zbrinjavanjem na jedan od slijedećih načina (članak 8. Zakona o PPDS):

 1. davanjem u najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu,
 2. davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevnog materijala,
 3. darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće ili
 4. darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

Stambena površina obiteljske kuće ili stana ili odgovarajuća količina građevnog materijala, utvrđuje se, sukladno članku 9.b Zakona o PPDS, prema broju članova obitelji, i to:

 • samac – 35 m²,
 • dvočlana obitelj – 45 m²,
 • tročlana obitelj – 55 m²,
 • četveročlana obitelj – 65 m²,
 • peteročlana obitelj – 75 m²,
 • za svakog slijedećeg člana obitelji dodatnih 10 m².
ZAHTJEVI ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 57/11, 51A/13 i 148/13, 76/14 i 147/14) rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi otvoren je od 01. siječnja do 15. veljače 2015. godine.

Zahtjevi se mogu podnijeti u uredima državne uprave u županijama nadležnim prema mjestu stambenog zbrinjavanja, i to u sjedištu Ureda u Osijeku, Županijska 4, odnosno u nadležnim ispostavama:

 • Ispostava Beli Manastir, Kralja Tomislava 53A, tel. 701-785 ili 701-784
 • Ispostava Donji Miholjac, Vukovarska 1, tel. 631-291
 • Ispostava Đakovo, Vijenac K. A. Stepinca 10, tel. 811-025
 • Ispostava Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7, tel. 614-232
 • Ispostava Valpovo, Kralja P. Krešimira IV. 1, tel. 653-153

Zahtjevu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave,
 2. uvjerenje o prebivalištu za razdoblje od 08. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva,
 3. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina,
 4. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretnine,
 5. potvrdu nadležne porezne ispostave o prometu nekretnina,
 6. potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kao i druge odgovarajuće dokaze o primanjima u prethodnoj godini,
 7. uvjerenje nadležnog suda da li je protiv njih pokrenut postupak za kaznena djela protiv Republike Hrvatske do pravomoćnosti sudske odluke.

Za potrebe postupka podnositelj je obvezan priložiti za sebe i sve članove obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje i ostalu potrebnu dokumentaciju na temelju zahtjeva nadležnog ureda državne uprave u županiji, kao i:

 • dokaz o statusu nositelja stanarskog prava, odnosno člana obiteljskog kućanstva nositelja stanarskog prava,
 • dokaz o stečenom pravnom položaju zaštićenog najmoprimca odnosno člana obiteljskog kućanstva zaštićenog najmoprimca,
 • izjavu vlasnika/suvlasnika nekretnine kojom dopušta podnositelju zahtjeva obnovu/ popravak/dogradnju na nekretnini u njegovu vlasništvu/suvlasništvu kao i upis zabrane otuđenja,
 • izjavu o stanju useljivosti stambenog objekta.

Dokumentaciju iz točke 3., 4. i 5. potrebno je dostaviti za mjesta gdje je podnositelj imao prijavljena prebivališta od 08. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva kao i za mjesta svih boravišta u navedenom razdoblju.

Dokazi o ispunjavanju uvjeta za stambeno zbrinjavanje iz točaka 3. do 7. u trenutku podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

Nepotpuni, odnosno nepravodobni zahtjevi, bit će odbačeni.

Osim navedenih, podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, sukladno članku 12. stavak 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi, obvezni su dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za bodovanje iz članka 12.a, stavka 2., koji uvjeti su propisani Uredbom o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje (NN 30/14), a koji posebno uključuju stambeni status, uvjete stanovanja, prebivanje na određenom području, stručnu spremu, životnu dob, broj članova te broj djece u obitelji koja se stambeno zbrinjava, kao i statuse priznate po posebnim propisima hrvatskim braniteljima, invalidima, žrtvama nasilja u obitelji te izbjeglicama, prognanicima i povratnicima.

LISTA PRVENSTVA ZA 2015. GODINU

Uredi državne uprave u županiji sastavljaju liste prvenstva za 2015. godinu na temelju pravodobno podnesenih i potpunih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, u skladu s kriterijima koje Uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske, razvrstane po pojedinim modelima stambenog zbrinjavanja, a sadrže redni broj, ime i prezime podnositelja zahtjeva, broj članova obitelji i broj bodova, koje liste do 30. ožujka 2015. godine objavljuju na svojim internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Na objavljene liste prvenstva podnositelji zahtjeva imaju pravo podnošenja prigovora u roku od 15 dana od dana njihove objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči ureda državne uprave u županijama, a izvršne liste moraju biti objavljene do 15. svibnja 2015. godine.
POSTUPANJE PO ZAHTJEVIMA SA LISTE PRVENSTVA ZA 2015. GODINU
Pravo na stambeno zbrinjavanje prema modelima stambenog zbrinjavanja ostvaruje se u skladu s osiguranim sredstvima u državnom proračunu, raspoloživom stambenom fondu u državnom vlasništvu, te planu stambenog zbrinjavanja, a u skladu s listama prvenstva koje vrijede do 31. prosinca 2015. godine.

V A Ž N O

Podnositelji čiji su zahtjevi bili uvršteni na Listu prvenstva za 2014. godinu, a nije im doneseno rješenje o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje, ne podnose novi zahtjev već se prenose na listu prvenstva za 2015. godinu, pri čemu se iznova utvrđuje mjesto zahtjeva na listi prvenstva, a podnositelji trebaju nadopuniti svoje zahtjeve do 15.veljače 2015.godine.
S obzirom da se imovinsko stanje boduje u tekućoj godini, a na temelju ostvarenih prihoda u prethodna tri mjeseca, podnositelji zahtjeva imaju obvezu, u svrhu bodovanja postojećih zahtjeva za Listu prvenstva za 2015. godinu, dostaviti za sebe i sve članove obitelji za koje je podnesen zahtjev dokaz o primanjima u posljednja tri mjeseca ili ako nije zaposlen dokaz o nezaposlenosti za punoljetne članove obitelji koji nisu na redovnom školovanju, kao i ostale dokaze u svrhu bodovanja ukoliko je došlo do izmjena u odnosu na prethodnu godinu.

Bivši nositelji stanarskih prava koji su do sada predali zahtjev za stambeno zbrinjavanje u skladu s dosadašnjim rokovima, ne trebaju podnositi novi zahtjev za stambeno zbrinjavanje, a podnositelji će se u tijeku upravnog postupka kontaktirati po potrebi.

Bivši nositelji stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi, ne mogu podnijeti zahtjev za stambeno zbrinjavanje jer je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, sukladno Odluci o stambenom zbrinjavanju povratnika – bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi (NN 42/13) istekao 31. kolovoza 2013. godine.

 

Ostali podzakonski akti koji se primjenjuju u poslovima stambenog zbrinjavanja:

  1. Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika (NN 133/13),
  2. Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja (NN 133/13),
  3. Uredba o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje (NN 30/14).

Obrasci:

Zahtjev za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi koje sadrži:

– Izjavu podnositelja za sve modele stambenog zbrinjavanja (obrazac I-01)

– Izjavu podnositelja za model D (obrazac I-0E)

Izjava suvlasnika nekretnine za model D (obrazac I-0S)
Izjava/suglasnost vlasnika nekretnine za model D – novonastala obitelj (obrazac I-0V)
Izjava o odustajanju od zahtjeva (obrazac A3)
Izjava o odustajanju od zahtjeva pojedinog člana (obrazac A4)
Zahtjev za priznavanje statusa povratnika

No comments yet.

Leave a Reply