PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtjev za pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, propisuju načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Ovlaštenik ostvaruje pravo na pristup informaciji podno­šenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Pisani zahtjev podnosi se na propisanom obrascu.

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Općinu Satnica Đakovačka je:

Blaženka Valjetić

mail: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr

telefon: 031/852-019

fax: 031/852-156

OBRAZAC za pristup informacijama možete preuzeti OVDJE: Preuzmi