Javna nabava
Izjava o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj:90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) nisu ispunjeni uvjeti koji bi doveli do sukoba interesa predstavnika Općine Satnica Đakovačka, kao javnog naručitelja, u provođenju postupaka javne nabave.

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave – 01.09.2017. g.

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave – 13.04.2017. g.

Pravilnik o provođenju nabave za robu i usluge procjenjene vrijednosti od 200.000 kn i radova do 500.000 kn

Pravilnik o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti do 200.000 kn za robu i usluge i 500.000 kn za radove


Postupci javne nabave

Poziv za dostavu ponude – Usluge sustavne deratizacije

Poziv za dostavu ponude – Osiguranje imovine i osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Poziv za dostavu ponude – Usluge izrade Strategije razvoja Općine Satnica Đakovačka

Poziv na dostavu ponude – Nabava radova toplinske izolacije pročelja

Poziv na dostavu ponude – Izmjena postojeće unutrašnje stolarije i unutrašnje uređenje

Poziv na dostavu ponude – Građevinski radovi na krovištu i iznad stropa Doma Kulture za poboljšanje energetske učinkovitosti

Troškovnik građevinskih radova na krovištu i iznad stropa kata Doma kulture za poboljšanje energetske učinkovitosti

Dokumentacija- Izrada tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole i izgradnja višenamjenske javne građevine u Satnici Đakovačkoj

Prijedlog projektnog zadatka – Izrada tehničke dokumentacije za ishođenje građevinse dozvole i izgradnju višenamjenske javne građevine u Satnici Đakovačkoj