Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Satnica Đakovačka


Božana Kovačić, mag. iur.

Tel.:

E-mail: bozana.rogalo@satnica-djakovacka.hr

Jedinstveni upravni odjel Općine Satnica Đakovačka obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe općinskog vijeća, načelnika i njihovih radnih tijela, poslove iz samoupravnog djelokruga Općine određene zakonom i drugim propisima, posebice iz područja društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih djelatnosti od važnosti za razvitak Općine, poslove iz područja financija, računovodstva, stručno administrativne, savjetodavne i tehničke poslove bitne za rad općinskih tijela, te poslove državne uprave koji su prenijeti na Općinu Satnica Đakovačka.

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Satnica Đakovačka

Ivan Žulj, dipl. oec.

Stručni savjetnik za računovodstvo i financije

Tel.:

E-mail:

Blaženka Valjetić

Administrativni referent

Tel.:

E-mail:

Plan prijema u službu Jedinstvenog upravnog odjela

 

Radno vrijeme

ponedjeljak – petak 07:00 – 15:00 sati

Kontakt

Telefon: 031 852-019
Fax: 031/ 852-156
E-mail: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr