JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 07:00 – 15:00 sati

Kontakt:

  • Telefon: 031 852-019
  • Fax: 031/ 852-156
  • E-mail: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr

 

  • Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Božana Rogalo, mag. iur.                                                                    – e-mail: bozana.rogalo@satnica-djakovacka.hr

  • Stručni savjetnik za računovodstvo i financije: Ivan Žulj, dipl. oec.

  • Administrativni referent: Blaženka Valjetić