Statut Općine Satnica Đakovačka

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

II Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta

 

Statut Općine Satnica Đakovačka

Na temelju članka 8. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Općine Satnica Đakovačka («Službeni glasnik» Općine Satnica Đakovačka br. 16/01. i 1/06.), Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na 3. sjednici održanoj 10.07.2009.godine, donijelo je

S T A T U T
OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se samoupravni djelokrug, obilježja Općine Satnica Đakovačka, javna priznanja, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, ovlasti i način rada tijela, mjesna samouprava, način obavljanja poslovanja, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje
prava i obveza Općine Satnica Đakovačka.

Članak 2.

Općina Satnica Đakovačka je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Općina Satnica Đakovačka obuhvaća područja naselja:

 • Satnica Đakovačka
 • Gašinci

Granice područja Općine Satnica Đakovačka idu katastarskim granicama rubnih naselja koja se nalaze unutar područja.
Granice Općine Satnica Đakovačka mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

Članak 3.

Općina Satnica Đakovačka je pravna osoba.
Sjedište Općine Satnica Đakovačka je Satnica Đakovačka, A. Starčevića 28.
Tijela Općine i Jedinstveni upravni odjel Općine Satnica Đakovačka imaju pečate.
Opis pečata iz stavka 3. ovoga članka, način njihove uporabe i čuvanja uređuje se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

Članak 4.

Općina Satnica Đakovačka može imati grb i zastavu.
Grb i zastavu utvrdit će Općinsko vijeće u postupku propisanom zakonom.
O korištenju grba i zastave Općinsko vijeće donosi posebnu odluku.

Članak 5.

Dan Općine Satnica Đakovačka je 19. travanj.

Članak 6.

Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općinu proglasiti počasnim građaninom.
Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze. Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim počasti.

Članak 7.

Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka odlučuje o dodjeli javnih priznanja Općine Satnica Đakovačka.
Javna priznanja koje Općina dodjeljuje, njihov izgled i oblik, kriteriji i postupak njihove dodjele uređuje se posebnom Odlukom.

Članak 8.

Općina Satnica Đakovačka surađuje s općinama i gradovima na području Osječko baranjske županije i Osječko-baranjskom županijom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka.
Općina Satnica Đakovačka, radi promicanja zajedničkih interesa i unapređenja suradnje među općinama u Republici Hrvatskoj, može osnivati s drugim općinama odgovarajuću udrugu.

Članak 9.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Satnica Đakovačka uspostavlja, surađuje i održava suradnju s jedinicama lokalne samouprave drugih država.
Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji Općine Satnica Đakovačka s lokalnim jedinicama drugih država, sadržaju i oblicima te suradnje donosi Općinsko vijeće, u skladu sa zakonom i općim aktima.

Članak 10.

Općina Satnica Đakovačka u postupku pripremanja i donošenja općih akata na razini Osječko-baranjske županije te zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koji se neposredno tiču Općine, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.
Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime Općine Satnica Đakovačka može podnositi Općinsko vijeće i načelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno putem članova Skupštine Osječko-baranjske županije i zastupnika u Hrvatskom saboru.

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 11.

Općina Satnica Đakovačka samostalna je u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Članak 12.

Općina Satnica Đakovačka obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području,
 • te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Posebnim zakonima kojima će se urediti pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka odredit će se poslovi koje je Općina Satnica Đakovačka dužna organizirati kao i poslovi koje će Općina Satnica Đakovačka obavljati ako osigura uvjete za njihovo obavljanje.
Način organiziranja poslova iz stavka 2. i uvjeti za njihovo obavljanje uredit će se općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 13.

Općina Satnica Đakovačka može obavljanje pojedinih poslova iz članka 12. ovoga Statuta prenijeti na Osječko-baranjsku županiju ili na mjesni odbor na području Općine Satnica Đakovačka ako ocijeni da je to učinkovitije.
Općina Satnica Đakovačka može obavljanje pojedinih poslova iz članka 12. ovoga Statuta, organizirati zajedno s drugim općinama i gradovima.
Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih poslova iz stavka 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.
Za obavljanje poslova u suglasju sa stavkom 2. ovoga članka, općine i gradovi mogu osnovati zajedničko tijelo, zajedničko trgovačko društvo, ustanovu i organizirati obavljanje poslova u skladu sa zakonom.
Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz stavka 2. ovoga članka sklapa se na temelju odluke koju donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.

Članak 14.

Općinsko vijeće može tražiti od Osječko-baranjske županije, da Općini Satnica Đakovačka, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova koji se odnose na:

 • školstvo,
 • zdravstvo,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • gospodarski razvoj,
 • promet i prometnu infrastrukturu

ako osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.
Postupak iz stavka 1. ovoga članka, Općina Satnica Đakovačka može pokrenuti i zajedno s drugim općinama i gradovima.

Članak 15.

Općina Satnica Đakovačka u okviru samoupravnog djelokruga:

 • raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Općine,
 • promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti
  i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,
 • vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta,
  odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne
  kulture i športa,
 • osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i
  zaštitu prirodnog okoliša,
 • obavlja poslove u svezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu Općine,
 • osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djelatnosti,
 • vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima,
 • organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,
 • osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,
 • obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini Satnica Đakovačka,
 • potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,
 • potiče aktivnosti udruga građana,
 • promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa,
 • osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
 • donosi proračun Općine Satnica Đakovačka,
 • obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,
 • obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj svezi s interesima općinske zajednice za njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije se utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela Općine Satnica Đakovačka u skladu sa zakonom.

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 16.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma, mjesnog zbora građana i davanjem prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.

Lokalni referendum se može raspisivati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja lokalnog značenja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Lokalni referendum na temelju odredaba zakona i ovoga Statuta raspisuje Općinsko
vijeće.
Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati trećina članova Općinskog vijeća, Načelnik, polovina mjesnih odbora na području Općine Satnica Đakovačka ili 20% birača upisnih u birački popis općine.

Članak 18.

Referendum se može raspisati radi razrješenja načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:

 • kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,
 • kada svojim radom prouzroče Općini znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna Općine u tekućoj godini.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja načelnika i njegovih zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Općine Satnica Đakovačka.
Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata načelnika i njegovog zamjenika.
Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

Članak 19.

Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 18. stavku 3. Statuta, Općinsko vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 20.

Odluku o raspisivanju referenduma donosi Općinsko vijeće a sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.
Od dana objave Odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 a više od 40 dana.

Članak 21.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Satnica Đakova, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 22.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 17. i 18. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.

Članak 23.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 24.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i načelnik.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 25.

Zbor građana saziva predsjednik Mjesnog odbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 26.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 27.

Građani i pravne osobe imaju pravo, na način određen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Satnica Đakovačka, i na nepravilan odnos zaposlenih u tijelu Općine Satnica Đakovačka ako se obraćaju tim tijelima radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.
Podnositelj predstavke ili pritužbe ima pravo na odgovor u roku 30 dana od dana podnošenja.

IV. OPĆINSKA TIJELA

Članak 28.

Tijela općine su:

 • Općinsko vijeće,
 • Načelnik.
 1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 29.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Satnica Đakovačka i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi akte te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Općinskog načelnika.

Članak 30.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. članka 29. ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.
Općinsko vijeće odluke donosi većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Vijeća.
Većinom glasova svih članova Vijeće donosi Statut, Poslovnik o radu, proračun, godišnji obračun proračuna, Odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju Općinskog načelnika i Odluku o organiziranju obavljanja određenih poslova sa drugim općinama i gradovima.
Poslovnikom Vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova Vijeća.

Članak 31.

Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine Satnica Đakovačka,
 • Poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Satnica Đakovačka,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Satnica Đakovačka čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,
 • odluku o promjeni granice Općine Satnica Đakovačka,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 32.

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 33.

Predsjednik Općinskog vijeća:

 • zastupa Općinsko vijeće,
 • saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
 • predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 • održava red na sjednici Općinskog vijeća,
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
 • brine o suradnji Općinskog vijeća i Načelnika,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 34.

Općinsko vijeće ima 13 članova izabranih na način određen zakonom.

Članak 35.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.
Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 36.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

 • ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,
 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
 • ako odjavi prebivalište s područja Općine Satnica Đakovačka, danom odjave prebivališta,
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
 • smrću.

Članak 37.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 38.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,
 • raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
 • predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
 • postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
 • postavljati pitanja načelniku i zamjeniku načelnika,
 • sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
 • tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Članak 39.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 40.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

 

2. NAČELNIK

Članak 41.

Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Mandat načelnika traje četiri godine.
Mandat Općinskog načelnika izabranog na redovitim i prijevremenim izborima traje do dana proglašenja službenih rezultata izbora novog Općinskog načelnika.
U obavljaju izvršne vlasti načelnik:

 • daje punomoći za zastupanje Općine u pojedinim stvarima,
 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Satnica Đakovačka čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,
 • objavljuje obavijest u Narodnim novinama o namjeri davanja koncesije,
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
 • utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,
 • organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • usmjerava djelovanje jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 42.

Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Članak 43.

Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 44.

Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

 • ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda
  državne uprave u županiji Osječko-baranjskoj, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,
 • ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 45.

Načelnik ima jednog zamjenika, koji zamjenjuje načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 46.

Načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa načelnika.

Članak 47.

Općinski načelnik, i njihov zamjenik sami odlučuju hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski.

Članak 48.

Načelniku i zamjeniku načelnika mandat prestaje po sili zakona:

 • danom podnošenja ostavke,
 • danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 • danom odjave prebivališta s područja jedinice,
 • danom prestanka hrvatskog državljanstva,
 • smrću.

Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.
Ako mandat načelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik načelnika.

Članak 49.

Načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 18. ovog Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.

V. RADNA TIJELA

Članak 50.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

 • Povjerenstvo za izbor i imenovanja,
 • Povjerenstvo za statutarno pravna pitanja,
 • Mandatno povjerenstvo.

Članak 51.

Povjerenstvo za izbor i imenovanja, predlaže:

 • izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
 • imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
 • propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Članak 52.

Povjerenstvo za statutarno pravna pitanja:

 • predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
 • predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
 • razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskog vijeću,
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 53.

Mandatno povjerenstvo:

 • na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
 • obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 54.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

VI. UPRAVNA TIJELA

Članak 55.

Općinsko vijeće za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Satnica Đakovačka i za poslove državne uprave prenijete na Općinu Satnica Đakovačka ustrojava Jedinstveni upravni odjel.
Upravni odjel iz stavka 1. ovoga članka neposredno izvršava i nadzire provođenje odluka i općih akata Općinskog vijeća.
Upravni odjel dužan je svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Satnica Đakovačka upravlja pročelnik kojega na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.
Jedinstveni upravni odjel Općine Satnica Đakovačka samostalan je u okviru svoga djelokruga i za svoj zakoniti i pravodobni rad u obavljanju poslova odgovoran je Općinskom načelniku Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Satnica Đakovačka osiguravaju se u proračunu Općine Satnica Đakovačka, državnom proračunu ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom.

VII. JAVNE SLUŽBE

Članak 56.

U okviru samoupravnog djelokruga Općina Satnica Đakovačka osigurava obavljanje javnih službi koji zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti, u skladu sa zakonom.
Općina osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih pogona, samostalno ili s drugim jedinicama lokalne samouprave.
Obavljanje određenih javnih službi Općina može povjeriti, na temelju ugovora i ugovora o koncesiji, drugim pravnim i fizičkim osobama.

Članak 57.

Općina Satnica Đakovačka može osigurati obavljanje djelatnosti iz članka 56. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.
U trgovačkim društvima u kojima Općina Satnica Đakovačka ima udjele ili dionice Načelnik je član skupštine društva.

VIII. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 58.

Na području Općine Satnica Đakovačka osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Članak 59.

Mjesni odbor je pravna osoba.
Na području Općine Satnica Đakovačka mjesni odbori su:

 • Mjesni odbor Satnica Đakovačka
 • Mjesni odbor Gašinci.

Područja mjesnih odbora obuhvaća područje naselja navedenih u prethodnom stavku.
U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka, mjesni odbor dužan je uvažavati interes Općine Satnica Đakovačka u cjelini.

Članak 60.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 1/3 vijećnika, 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana te Načelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Načelniku.
Načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko Načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog Načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 61.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 62.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 63.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 64.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje načelnik u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 65.

Broj članova mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora ima:

 • 9 članova u mjesnom odboru koji ima do 2.000 stanovnika,
 • 7 članova u mjesnom odboru koji ima do 1.000 stanovnika.

Članak 66.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 67.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 68.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Članak 69.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 70.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 71.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 72.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 73.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravni odjel Općine na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Općine.

Članak 74.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Načelnik.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 75.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Načelnik.
Načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

IX. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA

Članak 76.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Satnica Đakovačka čine imovinu Općine Satnica Đakovačka.

Članak 77.

Imovinom Općine upravljaju Načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.
Načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 78.

Prihodi Općine Satnica Đakovačka su:

 • općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
 • prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava,
 • prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno onih u kojima Općina ima udio ili dionice,
 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa zakonom,
 • udio u zajedničkom porezima s Republikom Hrvatskom i Osječko-baranjskom županijom,
 • sredstva pomoći i dotacije Osječko-baranjske županije i Republike Hrvatske predviđena u županijskom, odnosno državnom proračunu.

Članak 79.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Satnica Đakovačka iskazuju se u proračunu Općine Satnica Đakovačka.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 80.

Općinsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu poreza, visinu stopa odnosno visinu iznosa vlastitih poreza, oslobađanje od plaćanja poreza, način razreza poreza, plaćanje poreza, porezne prekršaje te druga postupovna pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 81.

Općina Satnica Đakovačka sastavlja bilancu imovine u kojoj izkazuje vrijednost svoje imovine u skladu s računovodstvenim propisima.
Sredstva koja ostvare korisnici proračunskih sredstava, kojih je Općina Satnica Đakovačka osnivač, prihod su općinskog proračuna ako Općinsko vijeće drugačije ne odluči.

Članak 82.

Općina Satnica Đakovačka može se zaduživati u skladu s posebnim zakonom.

Članak 83.

Općina Satnica Đakovačka može davati jamstva korisnicima proračuna i pravnim osobama u vlasništvu Općine, odnosno onim društvima u kojima ima udio ili dionice, i davati zajmove u skladu s posebnim zakonom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 84.

Proračun Općine Satnica Đakovačka i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 85.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 86.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 87.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

X. AKTI OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA

Članak 88.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 89.

Načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 90.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 91.

Jedinstveni upravni odjel, kada izvršava opće akte Općinskog vijeća, donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 92.

Načelnik osigurava izvršenje općih akata, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnog tijela.

Članak 93.

Protiv pojedinačnih akata iz članka 91. može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Osječko-baranjske županije.

Članak 94.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 95.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 96.

Detaljnije odredbe o aktima Općine Satnica Đakovačka i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 97.

Opći akti prije stupanja na snagu objavljuju se u službenom glasilu “Službeni glasnik” Općine Satnica Đakovačka.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XI. JAVNOST RADA

Članak 98.

Djelovanje tijela Općine Satnica Đakovačka je javno.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 99.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

 • javnim održavanjem sjednica,
 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasniku Općine Satnica Đakovačka i na web stranicama Općine Satnica Đakovačka.

Javnost rada načelnika osigurava se:

 • održavanjem redovnih konferencija za medije,
 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasniku Općine Satnica Đakovačka i na web stranicama Općine Satnica Đakovačka.

Članak 100.

Općina Satnica Đakovačka organizirat će svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te ispunjavati građanske dužnosti.

Članak 101.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena kao i druga pitanja u vezi s radnim vremenom u Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuje Općinsko vijeće.
Jedinstveni upravni odjel Općine mora u svoje uredovno vrijeme omogućiti građaninu uvid u važeće republičke zakone i opće akte Općine Satnica Đakovačka.
Građani i pravne osobe moraju biti na prikladan način javno obaviješteni o radnom vremenu, uredovnim danima i drugim važnim pitanjima za rad Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 102.

Na zgradi u kojoj su smještena tijela Općine mora biti istaknut naziv tijela, a na prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija tijela Općine Satnica Đakovačka.

XII. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 103.

Način djelovanja Općinskog načelnika i zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 104.

Općinsko vijeće posebnom Odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 105.

Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Satnica Đakovačka sukladno posebnim zakonima i odredbama ovoga Statuta, primjenjivat će se akti Općine Satnica Đakovačka u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.
U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se neposredno odredbe zakona i ovoga Statuta.

Članak 106.

Općina Satnica Đakovačka donijet će opće akte kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Satnica Đakovačka u rokovima određenim posebnim zakonima.

Članak 107.

Postupak za izmjene i dopune Statuta pokreće se prijedlogom za izmjene i dopune Statuta.
Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Načelnik i Povjerenstvo za statutarno pravna pitanja.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj izmjeni i dopuni Statuta.
Promjena Statuta je usvojena ako je za nju glasovala većina članova Općinskog vijeća.

Članak 108.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti Statut Općine Satnica Đakovačka (“Službeni glasnik” Općine Satnica Đakovačka br. 16/01. i 1/06.).

Članak 109.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku” Općine Satnica Đakovačka.

KLASA: 012-03/09-01/03
UR.BR: 2121/06-01/09-1
Satnica Đakovačka, 10.07.2009.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IVAN KUNA, dipl. inž.

Skip to content