Javna nabava – postupci arhiva

Pozivi na dostave ponuda za projekt “Gospodarim otpadom”

Temeljem članka 2. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave i članka 41. Statuta Općine Satnica Đakovačka Općinski načelnik Općine Satnica Đakovačka donosi Odluke o početku postupka jednostavne nabave usluga i roba:…

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim subjektima u postupku pripreme javne nabave (OMV/1/2018)

Sukladno članku 798. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 12/2016) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 101/2017),…

Prethodni postupci u arhivi

Troškovnik građevinskih radova na krovištu i iznad stropa kata Doma kulture za poboljšanje energetske učinkovitosti Dokumentacija- Izrada tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole i izgradnja višenamjenske javne građevine u Satnici…

Skip to content