OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za projekt „ZAŽELI IV-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“ Uključimo ih u društvo-IV

Na temelju Odluke o financiranju, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA:984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0545, projekt Uključimo ih u društvo – IV te članka 46. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:2/21. i 6/22.) općinski načelnik Općine Satnica Đakovačka dana 10. srpnja 2024. godine raspisuje:

OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za projekt „ZAŽELI IV-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“ Uključimo ih u društvo-IV, SF.3.4.11.01.0545

 Radnik/ica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama  i/ili osobama s invaliditetom

Broj traženih radnika/ica: 1

Područje rada: Općina Satnica Đakovačka, naselje Satnica Đakovačka i Gašinci

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja ili najduže do 31.1.2027. godine ovisno koji događaj ranije nastupi

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: Općina Satnica Đakovačka

Opis poslova:

  • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.),
  • obavljanje kućanskih poslova (pranje suđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.),
  • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.),
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba i drugi poslovi vezani uz skrb o starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Zaposlena osoba pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest krajnjih korisnika.

Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni priložiti:

  • Životopis
  • Dokaz o završenoj školi (presliku svjedodžbe)
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice)
  • Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima Oglasa, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog Oglasa. Izjava se sastavlja u slobodnoj formi.
  • Dokaz o radnom iskustvu, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.

Trajanje radnog odnosa je do povratka radnice s bolovanja ili najduže do 31.1.2027. godine ovisno koji događaj ranije nastupi.

Prijave na Oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave Oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, osobno ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“Za Oglas: Projekt „Uključimo ih u društvo – IV“ u okviru Programa Zaželi – Prevencija institucionalizacije, broj poziva:SF.3.4.11.01.

na adresu: Općina Satnica Đakovačka, Braće Radića 3,  31421 Satnica Đakovačka“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Za kandidate prijavljene na natječaj koje ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Općine Satnica Đakovačka objavit će se mjesto i vrijeme održavanja intervjua.

Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava putem web stranice Općine Satnica Đakovačka, www.satnica-djakovacka.hr

Odluka o poništenju Oglasa

Oglas 10.7.2024.

Izjava o prihvaćanju uvjeta Oglasa

Obrazac prijave 

 

Skip to content