Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na programu zapošljavanja žena – Zaželi – faza III projekt Uključimo ih u društvo

Sukladno članku 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), na temelju Odluke o
financiranju projekata u okviru otvorenog trajnog javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ broj poziva UP.02.1.1.16., kodnog broja UP.02.1.1.16.0350, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022.godine, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Satnica Đakovačka dana 7. prosinca 2022. godine raspisuje

OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na
programu zapošljavanja žena – Zaželi – faza III
projekt Uključimo ih u društvo – faza III

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Satnica Đakovačka raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, radno mjesto voditelj projekta, za obavljanje poslova na
programu zapošljavanja žena – Zaželi, projekt Uključimo ih u društvo – faza III, Kodni broj:UP.02.1.1.16.0350, a sukladno Odluci o financiranju KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 6.prosinca 2022. godine koju je donijelo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelj i socijalne politike

Trajanje radnog odnosa: 8 mjeseci, puno radno vrijeme

Broj radnika koji se traži: 1

Mjesto rada: Satnica Đakovačka

Opis poslova:
– aktivnosti povezivanja ključnih sudionika projekta
– organiziranje provedbe aktivnosti
– provođenje i upravljanje projektnim aktivnostima koje imaju za cilj ostvarenja rezultata i
ciljeva projekta
– aktivnosti financijskog upravljanja projektom
– aktivnosti izvještavanja
– provedba natječaje za zapošljavanje
– praćenje izvršavanja ugovora o radu
– aktivnosti vezane uz osiguravanje vidljivosti i organizacije okruglog stola

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo
– završena SSS
– najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni priložiti:
1. Životopis
2. Dokaz o završenoj školi (presliku svjedodžbe)
3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice)
4. Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima Oglasa, te
korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon
objavljenog Oglasa. Izjava se sastavlja u slobodnoj formi.
5. Obrazac izjave u nepostojanju zapreka za prijam u državnu službu. Izjava se sastavlja
u slobodnoj formi
6. Dokaz o radnom iskustvu, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima
evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje
poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat može biti pozvan predočiti izvornik.

Prijave na Oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave Oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“Za Oglas: Projekt Uključimo ih u društvo – faza III u okviru Programa zapošljavanja žena – Zaželi – faza III, ” NE OTVARATI”,
na adresu: Općina Satnica Đakovačka, Braće Radića 3, 31421 Satnica Đakovačka“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu koju je naznačila u prijavi.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/2017., 98/2019. i 84/2021.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj: 33/1992., 57/1992.,77/1992., 27/1993., 58/1993., 2/1994., 76/1994., 108/1995., 108/1996., 82/2001., 103/2003., 148/2013. i 98/2019.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” broj: 84/2021.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/2013., 152/2014., 39/2018. i 32/2020.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/2002., 47/2010., 80/2010. i 93/2011.), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, te ih upućuje na testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju).

Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati/kinje koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu, a sastoji se od pisane provjere znanja.
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati/kinje koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, a sastoji se od usmene provjere znanja. Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila
testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. Za sve informacije o oglasu i prijemu u radni odnos obratiti se u Jedinstveni upravni ured Općine Satnica Đakovačka osobno ili e-mail: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr

Prijave na oglas podnose se zaključno sa 15. prosinac 2022. godine.

KLASA:100-01/22-01/3
URBROJ:2158-34-03-22-1

PROČELNICA
Božana Rogalo,mag.iur., v.r.

 

PRILOZI

OGLAS- Uključimo ih u društvo faza III Voditelj projekta

Skip to content