Provedbeni program Općine Satnica Đakovačka 2022. – 2025. godine

Provedbeni program Općine Satnica Đakovačka izrađen je sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 123/17) te Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj: 89/18).

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja koji se donosi za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat, a opisuje viziju, misiju, samoupravni djelokrug Općine Satnica Đakovačka, opis izazova i razvojnih potreba, popis prioriteta djelovanja u području nadležnosti samoupravne jedinice s obrazloženjem njihova odabira, popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva te okvir za praćenje i izvještavanje o napretku u provedbi akta.

Elementi za provedbu mjera Provedbenog programa definirani su ključnim točkama ostvarenja mjere, pokazateljima rezultata te su povezani s proračunom Općine Satnica Đakovačka, odnosno obuhvaćaju cijeli proračun Općine Satnica Đakovačka jasno povezan sa svim tekućim i kapitalnimizdacima potrebnim za provedbu posebnih ciljeva utvrđenih planom razvoja JLP(R)S.

 

PRILOZI

Provedbeni Tekst

Prilog-1.-Terminski-akcijski-i-financijski-plan-provedbe-razvojnih-mjera (1)

Skip to content