Odluka o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš

Sukladno članku 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 94/13. i 73/17.) i članka 41. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 1/09, 1/13. i 1/18.) općinski načelnik donosi ODLUKU o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 2018.-2023. godine

Članak 1.

Sukladno mišljenju Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Osječko-baranjske Županije, KLASA: 351-01/18-02/25, URBROJ: 2158/1-01-17/05-18-3 od 15. veljače 2018. godine, nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

ČIanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objaviti će se na službenoj internetskoj stranici Općine Satnica Đakovačka, www.satnica-djakovacka.hr.

 

PRILOZI

Odluka o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *