Godišnji plan javnih natječaja za 2023. godinu

Na temelju članka 8. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj:26/15. i 37/21.) i članka 12. Pravilnika o financiranju projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:2/18.), općinski načelnik donosi GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA ZA 2023. GODINU

Godišnji plan javnih natječaja 2023.godina

Skip to content