Javni natječaj za prijam u službu administrativnog referenta

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) upravi – pročišćeni tekst (Narodne novine broj 86/08., 61/11), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Satnica Đakovačka raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu administrativnog referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Satnica Đakovačka

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) upravi – pročišćeni tekst (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.)

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema ekonomskog ili upravnog smjera
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit ili bez položenoga državnog stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku
 • napredno poznavanje rada na računalu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) upravi – pročišćeni tekst (Narodne novine broj 86/08., 61/11).

Prijavi na natječaj je potrebno priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • svjedodžba (preslika)
 • dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis
 • izvornik uvjerenja da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak ne stariji od 6 mjeseci
 • uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu (preslik)
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) upravi – pročišćeni tekst (Narodne novine broj 86/08., 61/11).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osobe koje ne podnesu pravovremene i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na službenoj web-stranici Općine Satnica Đakovačka www.satnica-djakovacka.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava.

Na službenoj web-stranici Općine Satnica Đakovačka, www.satnica-djakovacka.hr, i na oglasnoj ploči Jedinstvenoga upravnog odjela objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, 31421 Satnica Đakovačka, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Za natječaj«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Satnica Đakovačka

Komentiraj

Skip to content