Javni natječaj za prijam u službu stručnog savjetnika za računovodstvene i financijske poslove

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj upravi (Narodne novine br. 86/08, 161/11), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Satnica Đakovačka raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu stručnog savjetnika za računovodstvene i financijske poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Satnica Đakovačka – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSN-a:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar ekonomske struke
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje jednog stranog jezika
 • napredno poznavanje rada na računalu
 • posjedovanje vozačke dozvole B-kategorije.

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju i kandidati koji su po prijašnjim propisima stekli visoku stručnu spremu (diplomirani ekonomist).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. ZSN-a.

Prijavi na natječaj je potrebno priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • preslik diplome
 • dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis
 • izvornik uvjerenja da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak ne stariji od 6 mjeseci
 • preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. ZSN-a
 • preslik vozačke dozvole B-kategorije.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osobe koje ne podnesu pravovremene i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Satnica Đakovačka www.satnica-djakovacka.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava (Službeni glasnik Općine br. 6/2014).

Na stranicama Općine Satnica Đakovačka objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, 31421 Satnica Đakovačka, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom: »Za natječaj«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Komentiraj

Skip to content