Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-odgojitelja Dječjeg vrtića Petar Pan Satnica Đakovačka

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 40. Statuta Dječjeg vrtića Petar Pan Satnica Đakovačka, Upravno vijeće raspisuje Dječjeg vrtića Petar Pan Satnica Đakovačka raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića Petar Pan Satnica Đakovačka

 • jedan izvršitelj – radno vrijeme 4 sata ravnatelj, Ravnatelj se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine
 • radno vrijeme 4 sata odgojitelj na neodređeno vrijeme

Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske
 • da ima uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika
 • da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja
 • da ispunjava ostale uvjete propisane Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka HZMO-a
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj ustanovi zasnovali nakon 18.12.1997.godine
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda ne stariji od dana objave natječaja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, sukladno članku 25. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07. i 94/13.)
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda ne stariji od dana objave natječaja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, sukladno članku 25. stavak 3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07. i 94/13.)
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07. i 94/13.), ne stariju od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj:121/17. i 98/19.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj:121/17. i 98/19.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18.12.1997.godine, nisu obvezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u vrtiću (Narodne novine broj: 133/97. i 4/98.).

Prijave na natječaj kandidati moraju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 26, 31421 Satnica Đakovačka, u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja u lokalnom tisku (Glas Slavonije), na oglasnoj ploči Općine Satnica Đakovačka, te mrežnoj stranici Općine Satnica Đakovačka – www.satnica-djakovacka.hr, s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj“.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednica Upravnog vijeća
Božana Rogalo, mag.iur., v.r.

 

PRILOZI

Natječaj za imenovanje ravnatelja

Komentiraj

Skip to content