Oglas za prijam u službu jednog izvršitelja/ice na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci na radno mjesto administrativnog referenta za nekretnine

Na temelju članka 28. stavka 1. alineja 2. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08., 61//11., 04/18. i 112/19.), a vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj:86/08., 61//11., 04/18. i 112/19.) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje:

O G L A S

za prijam u službu jednog izvršitelja/ice na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci, na radno mjesto administrativnog referenta za nekretnine, puno radno vrijeme, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao uz obvezni probni rad u trajanju dva mjeseca. Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), te sljedeće posebne uvjete:
– srednja stručna sprema, upravna, ekonomska ili geodetska struka
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu
– stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
-stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
-stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik  radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
-stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih
jedinica Jedinstvenog upravnog odjela
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo ostvareno na  poslovima tražene i navedene stručne spreme i struke.
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ispit polože u roku od godine dana od prijma u službu.
Uz Prijavu na oglas potrebno je priložiti sljedeće:
– životopis,
REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO- BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – stručna sprema i struka (preslika svjedodžbe)
– dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja)
– uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati)
– odgovarajuću diplomu, svjedodžbu, certifikat(preslika) ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslikanih dokumenata na zahtjev. Ako kandidat/kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan/na je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog lista, rodnog lista i sl). Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj:121/17., 98/19. i 84/21.) da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dužan je uz prijavu na natječaj priložiti i dokaze navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na linku:
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%2 0prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas i njihova se prijava neće razmatrati. Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Intervju će se obaviti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Na web stanici Općine Satnica Đakovačka (www.satnica-djakovacka.hr) objavit će se opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za provjeru.

Na navedenoj web-stanici te na oglasnoj ploči Općine Satnica Đakovačka, bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, a najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prijave na oglas se dostavljaju na adresu: Općina Satnica Đakovačka, Braće Radića 3, 31 421 Satnica Đakovačka s naznakom: „NE OTVARAJ – Prijava na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – ADMINISTARTIVNI/A REFERENT/ICA ZA NEKRETNINE“ u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna
služba Osijek, Ispostava Đakovo. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Na temelju članka 24. stavka 5. ZNS nakon što je oglas za prijam u službu raspisan ne mora
se izvršiti izbor između kandidata/kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi Odluka o poništenju oglasa. Protiv navedene odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
Obavijest o poništenju oglasa se dostavlja svim kandidatima/kandidatkinjama.

PROČELNICA
Božana Rogalo, mag.iur., v.r.

Rezultati-prethodne-provjere-znanja-kandidata-te-intervju-17.10.2023.

Izmjene Obavijest kandidatima o vremenu održavanja testiranja

Obavijest kandidatima o vremenu održavanja testiranja

Obavijest i upute kandidatima

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

Skip to content