Pravila i postupak za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za Natječaj za stručno osposobljavanje

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavljuje

PRAVILA I POSTUPAK ZA PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

I

Prethodna provjera znanja održati će se 18. ožujka 2019. godine (ponedjeljak):

  • u 09:00 sati pismeni dio,
  • u 11:00 sati usmeni dio,

za kandidate koji ostvare najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova u prostorijama Općine Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, 31421 Satnica Đakovačka.

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu za radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.

Za kandidata koji formalno ispunjava uvjete, a ne pristupi provjeri ili tijekom njena trajanja odustane od iste, smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.

II

Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje, koje traje 60 minuta. Provjera informatičkog znanja koja se sastoji od praktičnog rada traje maksimalno 30 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja.

III

Za vrijeme trajanja pisanog testiranja i praktičnog dijela testiranja kandidatima nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
  • koristiti mobitele ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera
  • razgovarati s ostalim kandidatima ili na bilo koji drugi način remetiti red i mir.

Ukoliko se kandidat ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila, bit će zamoljen da se udalji sa testiranja, a njegov rezultat i rad Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa neće bodovati.

 

IV

Pravni izvori za provjeru znanja su slijedeći:

  1. Statut Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 1/09., 1/13. i 1/18.),
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13, 137/15. i 123/17. – pročišćeni tekst),
  3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08., 61/11. i 04/18. – pročišćeni tekst).

Uz provjeru znanja iz navedenih pravnih izvora provjeriti će se informatičko znanje kandidata, kao praktični dio provjere znanja.

Smatra se da je kandidat položio pisani test ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova. Pismena provjera znanja i provjera informatičke pismenosti ocjenjivati će se zajedno jednom jedinstvenom ocjenom.

 

V.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provesti će intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju i praktičnom dijelu testiranja.
Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad.

 

VI.

Kandidati koji su pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

 

VII

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuje rang listu kandidata prema broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i intervjuu.

 

VIII.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela donosi rješenje o prijmu na stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa po dostavljenom izvješću Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, najkasnije u roku 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava koje će biti dostavljeno svim kandidatima.

Povjerenstvo za provedbu javnog
natječaja za prijam na stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa

Komentiraj

Skip to content