2. javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Satnica Đakovačka za 2022 godinu.

Satnica Đakovačka, 04. travnja 2022. godine

Na temelju članka 6. Pravilnika o financiranju projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:2/18.), općinski načelnik Općine Satnica Đakovačka objavljuje

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu
Općine Satnica Đakovačka za 2022.godinu

Jedinstveni upravni odjel poziva udruge koje su programski usmjerene na radu u području sporta u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području sporta a obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

– provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata
– poticanje i promicanje sporta- djelovanje sportskih udruga
– sportska priprema, opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša
– sportsko-rekreacijske aktivnosti građana
– sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama
– planiranje, izgradnja, korištenje i održavanje sportskih građevina od značaja za Općinu Satnica Đakovačka

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Satnica Đakovačka, a čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba mještana Općine Satnica Đakovačka u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu
je 10.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

Udruge koje se prijavljuju na ovaj javni natječaj moraju ispunjavati slijedeće:
– djelovati u području sporta (što je vidljivo iz Statuta)
– biti upisane u Registar udruga
– biti upisane u Registar neprofitnih organizacija

– imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama (Narodne novine broj: 74/14., 70/17. i 98/19.)
– voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
– ispunila je ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora do dana objave ovog natječaja
– ispunjavati ostale uvjete utvrđene uputama za prijavitelje
Neće se sufinancirati projekti udruga koji se financiraju po posebnim zakonima, koji se u cijelosti financiraju iz drugih javnih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama.
Prije potpisa ugovora ovlaštena osoba za zastupanje udruge dostaviti će potvrdu nadležne institucije da ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.
Prijavu na natječaj potrebno je ispuniti u skladu s Uputama za prijavitelje.
Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 4. svibnja 2022. godine.
Prijavitelj može prijaviti najviše dva projekta, na razdoblje provedbe do 31.12.2022. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.
Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.
Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Satnica Đakovačka,
www.satnica-djakovacka.hr
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom ili kurirskom službom na sljedeću adresu:

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
Jedinstveni upravni odjel
Braće Radića 3
31421 Satnica Đakovačka

Uz naznaku : Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Satnica Đakovačka
za 2022.godinu
Na vanjskom dijelu omotnice upisati podatke prijavitelja.
Natječajnu dokumentaciju moguće je dostaviti i putem maila udrugeosdj@gmail.com, u slučaju potrebe sva dokumentacija može biti zatražena u izvorniku. Prilikom dostave dokumentacije elektroničkom poštom u naslovu je potrebno naznačiti „Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Satnica Đakovačka za 2022.godinu.“

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju
propisane uvjete Javnog natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem,
slanjem upita na adresu elektronske pošte: udrugeosdj@gmail.com najkasnije do 19. travnja 2022.

 

Upute za prijavitelje

Obrazac za prijavu

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac proračuna

Privola

Izvješće o utrošenim sredstvima

Skip to content