Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2016. godini

 

Raspodjela sredstava za projekte od javnog dobra 2016


Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:1/16.), Jedinstveni upravni odjel Općine Satnica Đakovačka objavljuje

Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2016.godinu

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz sredstava Proračuna Općine Satnica Đakovačka za 2016. godinu.

Temeljem ovog Javnog poziva bit će financirani programi i projekti (nastavno: programi) udruga od interesa za opće dobro na području Osječko-baranjske županije čija namjena odgovara uvjetima ovog Javnog natječaja.

Programi udruga od interesa za opće dobro smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske, te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj društvene zajednice, zadovoljavaju javne potrebe na području Općine Satnica Đakovačka.

Predmet financiranja su programi i projekti čije se aktivnosti provode u području:

 1. socijalne skrbi, humanitarnih i karitativnih djelatnosti
 2. programa braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata
 3. zaštite okoliša i zdravlja
 4. zaštite i promicanja ljudskih prava i sloboda, i građanskih inicijativa
 5. psihosocijalne podrške obiteljima djece i djeci oboljeloj od malignih bolesti
 6. radne okupacije osoba s intelektualnim teškoćama
 7. poboljšanja kvalitete života starih osoba
 8. skrbi o umirovljenicima
 9. poboljšanje kvalitete života zajednice
 10. promicanje gospodarstva

Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti udruge čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba u cilju ostvarenja općeg dobra kroz gore navedene aktivnosti, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu je 5.000,00 kuna.

Udruge koje se prijavljuju na ovaj javni natječaj moraju ispunjavati slijedeće:

 • biti upisane u Registar udruga
 • biti upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama (NN 71/14)
 • voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • ispunila je ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
 • ispunjavati ostale uvjete utvrđene uputama za prijavitelje

Neće se sufinancirati programi udruga koji se financiraju po posebnim zakonima, koji se u cijelosti financiraju iz drugih javnih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

Prijavu na natječaj potrebno je ispuniti u skladu s Uputama za prijavitelje.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 18.ožujka 2016. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više od jednog projekta, na razdoblje provedbe do 31.12.2016.godine. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Satnica Đakovačka, www.satnica-djakovacka.hr

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
Jedinstveni upravni odjel
Ante Starčevića 28,
31421 Satnica Đakovačka

Uz naznaku : Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana u 2016.godini

Na vanjskom dijelu omotnice upisati podatke prijavitelja.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr najkasnije do 3.ožujka 2016.

 

PRILOZI

Upute-za-prijavitelje-Udruge građana 2016

Obrazac-za-prijavu Udruge građana 2016

Izvješće-o-utrošenim-sredstvima-3

B9-Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave

B3-Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Obrazac-financijskog-izvještaja-provedbe-programa-ili-projekta

Skip to content