Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2019. godini

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje projekata udruga od interesa za opće dobro iz sredstava Proračuna Općine Satnica Đakovačka za 2019. godinu.

Temeljem ovog Javnog poziva bit će financirani projekti udruga od interesa za opće dobro na području Osječko-baranjske županije čija namjena odgovara uvjetima ovog Javnog natječaja.

Projekti udruga od interesa za opće dobro smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske, te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj društvene zajednice, zadovoljavaju javne potrebe na području Općine Satnica Đakovačka.

Predmet financiranja su projekti čije se aktivnosti provode u području:

 1. socijalne skrbi, humanitarnih i karitativnih djelatnosti
 2. programa braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata
 3. zaštite okoliša i zdravlja
 4. zaštite i promicanja ljudskih prava i sloboda, i građanskih inicijativa
 5. psihosocijalne podrške obiteljima djece i djeci oboljeloj od malignih bolesti
 6. radne okupacije osoba s intelektualnim teškoćama
 7. poboljšanja kvalitete života starih osoba
 8. skrbi o umirovljenicima
 9. poboljšanje kvalitete života zajednice
 10. promicanje gospodarstva

Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti udruge čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba u cilju ostvarenja općeg dobra kroz gore navedene aktivnosti, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.

Za financiranje projekata u okviru ovog Javnog natječaja raspoloživ je iznos od 60.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 15.000,00 kuna.

Udruge koje se prijavljuju na ovaj javni natječaj moraju ispunjavati slijedeće:

 • biti upisane u Registar udruga
 • biti upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama (NN 74/14. i 70/17.)
 • voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • ispunila je ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora do dana objave ovog natječaja
 • ispunjavati ostale uvjete utvrđene uputama za prijavitelje Neće se sufinancirati projekti udruga koji se financiraju po posebnim zakonima, koji se u cijelosti financiraju iz drugih javnih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama.

Prije potpisa ugovora ovlaštena osoba za zastupanje udruge dostaviti će potvrdu nadležne institucije da ima podmirene sve doprinose i plaćen porez. Prijavu na natječaj potrebno je ispuniti u skladu s Uputama za prijavitelje.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 13.svibnja 2019. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više od jednog projekta, na razdoblje provedbe do 31.12.2019.godine. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Satnica Đakovačka, www.satnica-djakovacka.hr

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom ili osobno (predaja u Prijemnom uredu) na sljedeću adresu:
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
Jedinstveni upravni odjel
Ante Starčevića 28,
31421 Satnica Đakovačka
Uz naznaku : Javni natječaj za financiranje projekata udruga građana u 2019.godini
Na vanjskom dijelu omotnice upisati podatke prijavitelja.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

 

PRILOZI

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac proračuna

Obrazac za prijavu

Tekst natječaja

Upute za prijavitelje

Izvješće o utrošenim sredstvima

Komentiraj

Skip to content