Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države

Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine„ broj 39/2013) te Odluke Agencije za poljoprivredno zemljište o raspisivanju javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Satnica Đakovačka, KLASA: 320-01/13-04/421, URBROJ: 370-06/23-14-10 od 29. travnja 2014., AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE dana 02. svibnja 2014. godine objavljuje

JAVNI POZIV za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Satnica Đakovačka

I.

(1) Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Javni poziv) raspisuje se za poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji, na području Općine Satnica Đakovačka kao dvije proizvodno-tehnološke cjeline o kojima se podaci nalaze u Prilogu 1. ovog Javnog poziva.

(2) Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 1. proizvodno-tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 73,0830 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 28.429,29 kuna.

(3) Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2. proizvodno-tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 68,5807 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 26.696,42 kuna.

(4) Ovaj Javni poziv objavljen je na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište www. zemljiste.mps.hr i na oglasnoj ploči Općine Satnica Đakovačka.

II.

Zakup za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske iz točke I. ovoga Javnog poziva, daje se za poljoprivrednu proizvodnju na 50 godina.

III.

Sudionik ovog Javnog poziva može biti fizička ili pravna osoba koja je do isteka roka za podnošenje ponuda platila sve dospjele obveze s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i protiv koje se ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

IV.

(1) Sudionik ovog Javnog poziva ostvaruje pravo prvenstva za zakup za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na temelju ostvarenog najvišeg zbroja bodova od mogućih 100 bodova:

 • Gospodarski program, do 60 bodova,
 • dosadašnji posjednik ako je u mirnom posjedu temeljem valjano provedenog natječaja, 20 bodova,
 • visina ponuđene zakupnine, do 20 bodova, proporcionalno u rasponu od početne do dvostruke
  početne zakupnine.

(2) Ako je više osoba iz stavka 1. ove točke izjednačeno po broju bodova i ponuđenoj zakupnini, najpovoljniji ponuditelj utvrđuje se javnim nadmetanjem sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake („Narodne novine“ broj 120/2013).

V.

(1) Ponuda se smatra nevažećom i neće se razmatrati u sljedećim slučajevima:

 • ako je za pojedinu proizvodno-tehnološku cjelinu ponuđen manji iznos zakupnine od ukupne početne visine zakupnine za tu proizvodno-tehnološku cjelinu
 • ako je za pojedinu proizvodno-tehnološku cjelinu ponuđen iznos zakupnine koji prelazi dvostruki iznos od početnog iznosa zakupnine za tu proizvodno-tehnološku cjelinu
 • ako nije dostavljen Gospodarski program iz točke VII. ovog Javnog poziva
 • ako nije priložena izjava iz točke VII. ovog Javnog poziva
 • ako je podnesena zajednička ponuda više ponuditelja
 • ako ponuda nije potpisana od strane ponuditelja
 • ako ponuda nije dostavljena u roku.

VI.

(1) Zakupnina za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske plaća se godišnje.

(2) Zakupnina za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za prvu godinu plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća do kraja lipnja tekuće godine.

(3) Ako je zakupac u posjedu predmetnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, iznos zakupnine za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za prvu godinu smanjit će se razmjerno plaćenoj naknadi za korištenje poljoprivrednog zemljišta.

(4) Zakupnina za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za vrijeme trajanja ugovora o zakupu revalorizirat će se sukladno odredbama članka 45. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

VII.

(1) Osoba koja sudjeluje u Javnom pozivu obvezno dostavlja sljedeće:

 • Gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske prema članku 29. stavku 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Uredbi obrascima i načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 66/2013),
 • odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju činjenice navedene u Gospodarskom programu sukladno Prilogu 2. ovog Javnog poziva,
 • Izjavu kojom podnositelj ponude izjavljuje da nema duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i da se protiv njega ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika. – Prilog 3. ovog Javnog poziva.

(2) Obrazac Gospodarskog programa i svi navedeni prilozi ovog javnog poziva nalaze se na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište www.zemljiste.mps.hr.

VIII.

(1) Ukoliko se ponuditelj javlja na više proizvodno-tehnoloških cjelina koje su predmet ovog Javnog poziva, dužan je dostaviti poseban gospodarski program za svaku pojedinu proizvodno-tehnološku cjelinu u jednoj koverti zajedno sa dokumentacijom iz točke VII. alineja 2. – Prilog 2 ovog Javnog poziva, pri čemu se ista dokumentacija vrednuje za svaki pojedini Gospodarski program.

IX.

(1) Rok za dostavu ponude je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ovog Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

(2) Ponuda se dostavlja na adresu: Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: „Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Satnica Đakovačka – za proizvodno-tehnološku cjelinu broj: 1,2 (navesti broj/eve proizvodno-tehnoloških cjelina za koje/u se ponuda podnosi)- ne otvarati“.

(3) Popunjeni obrasci Gospodarskog programa šalju se i elektroničkim putem na e-mail adresu: zakup@zemljiste.mps.hr

X.

(1) Odluku o dodjeli zakupa i izboru najpovoljnijeg ponuditelja za pojedinu proizvodno-tehnološku cjelinu donosi Agencija na prijedlog Povjerenstva sukladno članku 27. stavku 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

(2) Na temelju odluke o dodjeli zakupa iz stavka 1. ove točke ravnatelj Agencije u ime Republike Hrvatske i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu sukladno članku 32. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

(3) Agencija će o Odluci iz stavka 1. ove točke pisano obavijestiti sve sudionike ovoga javnoga poziva.

AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

 

PRILOZI

UPUTE_ZA_ISPUNJAVANJE_GOSPODARSKOG_PROGRAMA_FINAL-20-11-2013

GP_OBJAVA_6_12

Prilog-2_popis-dokumentacije_final

Prilog-3

Komentiraj

Skip to content