Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 2018.-2023. godine

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine broi 25/13. i 85/15.), Općina Satnica Đakovačka dana 9. veljače 2018. godine objavljuje Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – javnu raspravu na predloženi Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 2018. -2023. godine.

Savjetovanje traje od 9. veljače 2018. godine zaključno s danom 8. ožujka 2018.godine. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 8. ožujka 2018.godine dostave svoje prijedloge, komentare i pritužbe na predloženi Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 2018. – 2023,godine, s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Općine Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, ili putem faxa 031/852-156, ili putem elektroničke pošte opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr.

Nakon provedenog savjetovanja izraditi će se izvješće o provedenom savjetovanju, koje će biti javno dostupno.

PRILOZI

OBAVIJEST o provođenju javne rasprave na nacrt Plana gosp. otpadom

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Satnica Đakovačka

OBRAZAC za sudjelovanje u javnoj raspravi

Komentiraj

Skip to content