Javna rasprava o Prijedlogu 4. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Satnica Đakovačka

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj:153/13. i 65/17.) i Zaključka Općinskog načelnika Klasa: 350-01/18-01/44, Urbroj: 2121/06-01/18-1,od 6.prosinca 2018. god., Općinski načelnik objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU
4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA

 

Javna rasprava s javnim uvidom trajat će četrnaest (14) dana u vremenu od 18.12.2018. do 31.12.2018. godine. Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Općine Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, 31 421 Satnica Đakovačka, svakim radnim danom od 9:00 do 13:00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana u Općini Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, 31 421 Satnica Đakovačka, dana 18.12.2018 god., u 11:00 sati u prostoriji vijećnice Općine Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, 31 421
Satnica Đakovačka.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

  • upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana na mjestu javnog uvida,
  • unijeti u zapisnik na javnom izlaganju,
  • uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, 31 421 Satnica Đakovačka.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostaviti Općini Satnica Đakovačka, Općinskom načelniku na adresu Općina Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, 31 421 Satnica Đakovačka najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Šimić, v.r.

PRILOZI

P-IID4. PPUO SATNICA ĐAKOVAČKA

0_OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA
1_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
1.A_POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
2.A_ENERGETSKI SUSTAV
2.B_VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
3.A UVJETI KORIŠTENJA
4.A G.P.NASELJA SATNICA ĐAKOVAČKA
4.B G.P.NASELJA GAŠINCI

Komentiraj

Skip to content