JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE „SATNICA ĐAKOVAČKA“

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Satnica Đakovačka KLASA: 351-02/23-01/02,  URBROJ:2158-34-01-23-1 od 16. ožujka 2023. godine, Općinski načelnik Općine Satnica Đakovačka objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

GOSPODARSKE ZONE „SATNICA ĐAKOVAČKA“

Javna rasprava s javnim uvidom trajat će trideset (30) dana u vremenu od  27.03.2023. godine do 25.04.2023. godine. Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Općine Satnica Đakovačka, ulica Braće Radića 3, Satnica Đakovačka svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana.

Javno izlaganje održati će se 29.03.2023. godine u 11:00 sati u prostorijama Općine Satnica Đakovačka, ulica Braće Radića 3, Satnica Đakovačka.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostaviti u Općinu Satnica Đakovačka, ulica Braće Radića 3, Satnica Đakovačka ili na adresu elektroničke pošte: opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr, najkasnije do 27.04.2023. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

KLASA:  351-02/23-01/03

URBROJ: 2158-34-01-23-1

Satnica Đakovačka, 17. ožujka 2023.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

        Željko Šimić

PRILOZI

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Satnica Đakovačka

1. Tekst -UPU GZ SATNICA ĐAKOVAČKA prijedlog

1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2.A_PROMET I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

2.B_ELEKTROENERGETIKA I PLINOOPSKRBA

2.C_VODOOPSKRBA I ODVODNJA

3.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

4.NAČIN I UVJETI GRADNJE

Skip to content